Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

De belangrijkste doelstelling van de DCRF is het verbeteren van het klinisch onderzoeksklimaat in Nederland. De DCRF is tot stand gekomen door samenwerkingvan verschillende partijen. Vertegenwoordigers van deze partijen maken ook deel uit van het Algemeen Bestuur van de DCRF. Die partijen vertegenwoordigen de universitaire medische centra, overheid, contract research organisaties, farmaceutische industrie, medische-ethische commissie, patiënten en anderen.

De positie van de DCRF is groeiend, wat de organisatie in steeds grotere mate staat stelt een rol als gesprekspartner op te eisen. ACRON is, middels vertegenwoordigers in diverse werkgroepen en het Algemeen Bestuur, nauw betrokken bij de DCRF. Dit heeft een positief effect op de zichtbaarheid van de ACRON. Een ander voordeel van participatie in de DCRF is het sneller beschikken over informatie over ontwikkelingen in het veld.

De afgelopen jaren heeft de DCRF veel energie gestoken in het MasterPlan, een initiatief om obstakels in de uitvoering van klinisch onderzoek weg te nemen. Dit MasterPlan ‘Professionalisering voorbereiding klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek’ is een voorbeeld van door DCRF geïnitieerde optimale samenwerking. Het MasterPlan bestaat uit een aantal werkgroepen die elk een deelprobleem aanpakken, ondersteund door een professioneel secretariaat. De werkgroepvoorzitters overleggen eenmaal per kwartaal met het Dagelijks Bestuur en bewaken op die manier voortgang en kwaliteit van de werkgroepen. De DCRF is daarmee als organisatie in een volgende fase beland en kan nu door deze structuur ook op de langere termijn werken aan verbetering van het onderzoeksklimaat.

In 2015 waren de volgende DCRF werkgroepen actief: Werkgroep Toetsing waarin de organisatorische randvoorwaarden voor de voorbereiding van onderzoek onder de loep worden genomen. Met de komst van de nieuwe EU regelgeving in 2018, wordt er binnen deze werkgroepen overleg gepleegd en initiatieven ontwikkeld om de invulling daarvan binnen het Nederlandse toetsingssysteem optimaal te laten verlopen.

  • Werkgroep Proefpersonen waarin afspraken worden gemaakt over de verbetering van de positie van de proefpersoon en optimale wijzen om proefpersonen te werven voor onderzoek.
  • Werkgroep Scholing en Kennis delen, waarin wordt nagedacht over de competenties, kennis en vaardigheden van alle, bij mensgebonden onderzoek, betrokken functionarissen.
  • De CTA (Clinical Trial Agreement) review groep is opgericht om de praktijkervaringen met het werken met de modelovereenkomsten te verzamelen. In deze reviewgroep zijn vertegenwoordigingen van alle partijen die in de praktijk met de CTA te maken krijgen, vertegenwoordigd. Het doel van de groep is om beide soorten van contracten voor gesponsord geneesmiddelenonderzoek (twee- en driepartijencontract) aan te laten sluiten bij de praktijk van klinisch onderzoek.
  • In de werkgroep EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), ligt de focus op validatie van elektronische onderzoeksdata. Deze werkgroep richt zich op de inzetbaarheid van het elektronisch patiëntendossier bij klinisch onderzoek. In de werkgroep zitten afgevaardigden van de ACRON, Nefarma, STZ en NFU en er is medewerking/input van IGZ en de EPD software fabrikanten zelf. De speciale focus ligt op het vereenvoudigen en standaardiseren van het EPD-monitor account.

Namens de ACRON worden deze werkgroepen vertegenwoordigd door de volgende personen:

  • DCRF werkgroep Toetsing: Trea van der Galiën (voorzitter), INC Research
  • DCRF werkgroep Proefpersonen : Annette Boersen, Emotional Brain B.V./Flevo Research
  • DCRF werkgroep Scholing en Kennis delen : Astrid Schut, WCN
  • DCRF werkgroep CTA : Astrid Schut, WCN
  • DCRF werkgroep EPD : Lydeke Schimmel, QuintilesIMS

Website DCRF: http://dcrfonline.nl

Contact

Heb je vragen over ACRON? Neem eenvoudig contact met ons op.