Over de ACRON

De ACRON is de branchevereniging van CRO’ s in Nederland. Wij behartigen de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven (leden). Dit doen we door middel van het organiseren van bijeenkomsten, zowel besloten als open, netwerk en lobby activiteiten met als voornaamste doel om Nederland als onderzoeksland optimaal te laten functioneren. Daarnaast werken wij, samen met onze partners, aan de optimalisering van Nederland als onderzoeksland en zorgen wij, door onze expertise in te brengen in diverse externe werkgroepen, voor de zichtbaarheid van de CRO’s als belangrijke partner bij klinisch onderzoek.

De branchevereniging van CRO’s

Van harte welkom bij de ACRON, de Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland. Wij zijn de branchevereniging voor alle Contract Research Organisaties die in Nederland zijn gevestigd en zich direct of indirect met klinisch onderzoek bezig houden. Deze pagina informeert over de achtergrond van de ACRON organisatie, de CRO industrie en onze leden.

De ACRON, opgericht in 1995, is van oudsher de associatie van Nederlandse CRO’s (en SMO’s). Daarnaast wil de ACRON zich als associatie verbinden met alle collega’s die op contractuele basis hun diensten en expertise in het veld van klinisch onderzoek in Nederland aanbieden (freelancers / ZZP-ers). Wij vertegenwoordigen de branche richting onder meer bedrijfsleven en politiek. Klinisch onderzoek is een belangrijke stap in de continue verbetering van de gezondheidszorg. Dat geldt met name voor patiënten die deelnemen aan deze onderzoeken, als voor de opdrachtgevers. Voor beiden is het uitermate belangrijk dat klinisch onderzoek op een hoog niveau en onder de best mogelijke omstandigheden kan worden uitgevoerd. Het verbeteren van de kwaliteit en de omstandigheden namens haar leden is daarom één van de hoofddoelen van de ACRON.

Sinds de oprichting in 1995 heeft de ACRON zich ontwikkeld tot een branchevereniging die op vele gebieden, zowel nationaal als internationaal, nauw betrokken is bij discussies en ontwikkelingen rondom klinisch onderzoek. Wij zijn een partner in vele overlegstructuren, onder meer met de overheid en andere belangenorganisaties. Onze organisatie bestaat uit vrijwilligers, afkomstig uit de aangesloten bedrijven. Dat geldt voor de werkgroepen, maar ook voor het bestuur. Wij geloven dat we, door met mensen te werken die weten waar het over gaat, in discussies ook echt iets toe te voegen hebben.

Het jaarlijkse symposium, waarbij controversiële onderwerpen en/of sprekers niet gemeden worden, draagt in toenemende mate bij tot beeldvorming en discussie in ons zeer boeiende vakgebied.

Wij vertegenwoordigen graag een zo groot mogelijk deel van de beroepsgroep in Nederland, van ZZP-er tot multinational. Als je je herkent in de doelstellingen en denkt dat de ACRON toegevoegde waarde heeft voor jouw organisatie, nodigen wij je van harte uit een informatiepakket bij ons secretariaat aan te vragen.

Bestuur van de ACRON

 • Jocelyn Dröge lid

  Bedrijf: IQVIA
  Bestuur sinds: november 2023

   

   

 • Carmen Dirksen Lid

  Bedrijf: CTCM
  Bestuur sinds: Juni 2023

 • Walter de Kok penningmeester, vice-voorzitter

  Bedrijf: IQVIA
  Bestuur sinds: Juni 2021

 • Ingeborg Boddeke
  Ingeborg Boddeke secretaris

  Bedrijf: ICON
  Bestuur sinds: november 2022

 • Bart Scheerder Voorzitter

  Bedrijf: BiKE / UMCG
  Bestuur sinds: April 2015

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Speerpunten

In 2020 heeft het ACRON bestuur de doelstellingen en de ambities opnieuw geijkt. Het resultaat is een drietal speerpunten die de focus van de activiteiten van onze organisatie versterken. De activiteiten zijn gericht op de verbinding met onze leden; wat vinden zij belangrijk, in welke behoefte kan onze organisatie voorzien en aan welke activiteiten zijn de leden bereid mee te helpen? Ons overkoepelende doel blijft natuurlijk het behartigen van de belangen van de leden. Daaraan gekoppeld streven we naar meer draagvlak en zien we graag dat CRO’s die nog geen lid zijn zich aansluiten bij de ACRON.

Community

Community

Door ons te richten op interne en externe communities, vergroten we onze zichtbaarheid en bevorderen we partnering met andere organisaties.

Onze ambities:

– zorgen voor groei van CRO Nederland B.V.
– uitbreiden van het ledenbestand, ook met ZZP’ers
– verbeteren van het imago van CRO’s
– Nederland als carrièreland
– patiënten organisaties als partner

Samenwerking met onze leden en participatie staan centraal in deze ambities:
– Participatie in overlegstructuren
– contacten met alle medewerkers binnen de bij ons aangesloten leden
– samenwerking en kennisdeling onderling

Concurrentiepositie

Concurrentiepositie

De komende nieuwe EU regelgeving en vertragende factoren in de opstart van Nederlandse multicenter studies maken dat de concurrentiepositie van Nederland als onderzoeksland hoog op de agenda staat. CRO’s worden in toenemende mate betrokken bij onderzoek – des te belangrijker is het dat wij ons als ACRON inzetten om de positie van Nederland te versterken.

Netwerken & Lobby

Netwerken & Lobby

Om onze rol als gesprekspartner te versterken en onze invloed – en die van de CRO’s – te vergroten, is het belangrijk om ons netwerk uit te breiden. Wij staan voor de belangen van onze leden, invloed op de besluitvorming, zowel nationaal als internationaal, het verbeteren van het onderzoeksklimaat in Nederland en het beheren van de informatiestroom.

Word lid.

Partners van de ACRON

Nederland onderzoeksland is een samenspel van veel partijen. ACRON is de linking pin voor CRO’s in Nederland: wij zorgen voor goede bekendheid en betrokkenheid bij relevante partners.

Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

In Nederland zijn vele partijen betrokken bij klinisch onderzoek. De DCRF brengt deze partijen voor het gemeenschappelijk doel (hoogwaardig klinisch onderzoek) bij elkaar en is gesprekspartner voor o.a. het Ministerie van VWS. Als ACRON leveren wij input in de DCRF door middel van afvaardigingen in diverse werkgroepen en het Algemeen Bestuur.

The European CRO Federation (EUCROF)

The European CRO Federation (EUCROF)

De EUCROF, Europese CRO Federation, is gericht op het bevorderen van klinisch onderzoek op Europees niveau en op het ondersteunen van nauwe relaties en de uitwisseling van informatie tussen de aangesloten verenigingen. EUCROF bestaat uit leden en geassocieerde leden uit 17 landen en staat voor 300 aangesloten CRO’s en meer dan 15.000 medewerkers.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen Nefarma) is de brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De ACRON werkt nauw met de Vereniging samen, onder andere in de gezamenlijke ClinOps werkgroep. De farmaceutische industrie heeft specifieke expertise voor het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek. Maar zij kunnen het niet alleen.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is verantwoordelijk voor het toezicht op het klinisch geneesmiddelenonderzoek. In opdracht van IGZ is een onderzoek verricht naar de kwaliteit van CRO’s in Nederland, de resultaten koppelde IGZ in 2015 terug aan het ACRON bestuur. Tijdens de presentatie van de resultaten aan de leden, tijdens de najaarsvergadering in 2015, concludeerde IGZ dat veel van de bij klinisch onderzoek betrokken veldpartijen en overheidsinstanties tevreden zijn over het kwaliteitsniveau van de CRO’s in Nederland.

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

De NVFG ondersteunt haar leden bij de uitvoering van functies op het gebied van farmaceutische geneeskunde. De vereniging is opgericht in 1962. Farmaceutische Geneeskunde laat zich definiëren als “het deelgebied van de geneeskunde dat zich er op toelegt om op systematische wijze informatie over (nieuwe) moleculen te verzamelen, te interpreteren en vervolgens uit te dragen opdat deze zo effectief en veilig mogelijk als geneesmiddel kunnen en zullen worden aangewend; dit met het doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid”.

Werkgroep communicatie

Voor de komende jaren is het versterken van de community een belangrijk speerpunt van onze organisatie, nodig om onze lange termijn doelen te behalen. Sleutelwoord daarin is “participatie”; participatie in overlegstructuren, contacten met alle medewerkers binnen onze bedrijven, samenwerking en gezamenlijk optrekken, en het delen van kennis met elkaar. De werkgroep communicatie zet alle middelen in om dat doel te bereiken. De volgende personen hebben zitting in de werkgroep Communicatie:

– Ingeborg Boddeke (ICON)
– Sietske Barentsz (Allucent)
– Kees van Ooik (Your Research)

Er is een veelheid aan activiteiten waar ons bestuur en onze leden invulling aan willen geven. De werkgroep Communicatie heeft tot taak onze leden op de hoogte te houden, maar ook om de stem van onze leden door te laten klinken in diverse media en fora. De werkgroep heeft haar werkzaamheden beperkt tot het frequenter verspreiden van nieuwsbrieven en het opstellen van een actielijst met de aandachtspunten voor het komende jaar.

Daaronder vallen activiteiten zoals nieuwsbrieven en het definieren van communicatie doelgroepen, de verslaglegging van bijeenkomsten, het aanleveren van teksten voor de website en het optimaliseren van de ACRON website, ACRON sponsoring en zichtbaarheid op de jaarlijkse CRA dag.

Contact

Heb je vragen over ACRON? Neem eenvoudig contact met ons op.